1) باخودم میگم ((از فردا ورزش رو شروع میکنم))
2) پیش اومده که بگم:((از هفته بعد میرم دنبال کارمیگردم))
3) میخوام رژیم بگیرم و به خودم میگم از فرداشب دیگه رژیم میگیرم
4) به خودم میگم:((گمون نمیکنم از پسش بربیام یا فکر نمیکنم بتونم، از من ساخته نیست و...))
5) بخاطر ترس از از دست دادن موقعیت کاری را که لازمه انجام بدم انجام نمیدم
6) وقتی تصمیم میگیرم کاری رو انجام بدم به خودم میگم : میدونم نمیشه و انجامش هم بدم بی فایدست ،تلاش هم کنم میدونم شکست در انتظارمه
7) به اتفاقات بدی که در گذشته برام افتاده و اوضاع بد مالی خودم و خانوادم فکر میکنم و فکرش هم عذابم میده
8) از خودم بدم میاد،ازخودم متنفرم،من یه آدم بی خاصیتم
9) معتقدم کتاب خوندن کار بیهوده ای است و اکثر کتابخون ها و درس خون ها بیکارند پس منم نمیخونم
10) معتقدم اول دولت و بعدم پدرو مادرم مسئول همه ی چیزایی هستن که ندارم مثل پول،شغل،همسرو...
11) اگه کاری برای کسی انجام میدم انتظار دارم که اون شخص هم برای من کاری انجام بده
12) دوست ندارم ببینم کسی از من موفقتره و دیدن موفقیت دیگران منو ناراحت میکنه وحس بدی بهم دست میده
13) از تغییر میترسم از تغییر محیط زندگی،تغییر محل کار،تغییر شغل،تغییر محل تحصیل و...
14) من کاری را که باید کامل انجام شود ناقص انجام میدهم ولی ظاهر کار را طوری بزک میکنم که به نقص کارم پی نبرند.
15) کاری را که انجامش قدری زحمت نیازداردوباصطلاح سخت است بیخیالش می شوم یا نیمه کاره رها میکنم.
16) ممکن است درانجام کاری برای اینکه نوبت به من نرسدآنقدر تعلل کنم ولفتش بدهم تا فرد دیگری جورمن را بکشد و مجبور شود آن کار را انجام دهد.
17) در انجام دادن یا انجام ندادن بعضی کارها با خودم یا با فرد دیگری سرلج میافتم.
18) به خود میگویم ((من هرگز نباید شکست بخورم)) و((همیشه باید پیروز باشم))
19) کاری رو دلم بخواد انجام بدم به هر قیمتی انجامش میدم واگر نخوام کاری رو انجام بدم بهانه ای واسش جور میکنم
20) تصمیم دارم کاری رو انجام بدم اما میترسم شکست بخورم
21) دلم میخواد همه چیز از قبل آماده باشه و من برم سر حاضری
22) حس میکنم اونقدرا توی کارم خوب نیستم
23) وقتی کارهای زیادی رو در طول روز قراره انجام بدم پریشون میشم
24) هرکاری رو فقط یکبار انجام میدم .اگه موفق شدم که چه بهتر ولی اگه موفق نشدم برای بار دوم انجامش نمیدم
25) از نظر من همه مردم عیب دارن و من عیبو ایراداشونو میگیرم وبهشون میگم
26) کمتر از دیگران و خوبیهای آنها تعریف میکنم حس میکنم پررو میشن
27) در روز پیش میاد که وسیله ای رو جایی میذارم اما بعدا فراموش میکنم کجا گذاشتمش
28) تاهمه ی شرایط یک کار فراهم نباشد آن کار را شروع نمیکنم
29) از روبه رو شدن با حقایق و واقعیت های زندگی میترسم حتی نمیتونم واقعیت خودم و این چیزی که هستم رو بپذیرم.
30) وقتی میخوام بخوابم همه ی رویاهام و آرزوهام از جلو چشمم رد میشه و حسرت میخورم که ندارمشون
31) حجم کارام زیاده و درروز بعضی از کارهامو یادم میره
32) حس میکنم کارمو دوست ندارم چون کاری نیست که همیشه آرزوشو داشتم
33) انقدرکار روی سرم ریخته که نمیدونم اول باید کدوم یکی رو انجام بدم
34) احساس میکنم لیاقت و شایستگی دریافت بهترین ها روندارم مثل شغل،ثروت،همسرو...
35) میدانم کاری باید انجام شود ولی از انجام آن میترسم یا از پریدن وسط کار هراس دارم.
36) زیربار مسئولیت نمیرم واگرم مجبور بشم از زیربارمسئولیت فرار میکنم.گاهامسئولیت کارهامم به عهده نمیگیرم
37) ممکن است به علت بلد نبودن یا نداشتن آشنایی کافی با کاری یا نداشتن مهارت ،از آن دست بکشم یا نصفه ونیمه رهایش کنم.
38) من کاری را که ندانم از کجا باید شروعش کنم انجام نمیدهم و بیخیالش میشوم .
39) با وجودیکه کاری باید انجام شود به علت اینکه درک صحیحی از مساله یا موضوعی ندارم آن کار را انجام نمیدهم.
40) پیش می آید که کاری را صرفا برای همرنگ جماعت شدن انجام میدهم
41) اوقاتی را صرف دیدن فیلم ها و سریال ها و برنامه های تلویزیونی و یادیدن و شنیدن اخبار از رادیو و تلویزیون میکنم.
42) وقتی در انجام کار شکست می خورم یاکاری را عقب انداخته و یادرست انجام نمی دهم به خودم سرکوفت می زنم و خودراسرزنش می کنم.
43) برنامه ا ی دقیق و زمان بندی شده با ذکر ساعت و دقیقه انجام آنها برای تمام کارهای شبانه روز خود دارم.
44) چشم و هم چشمی دراطرافیانم زیاداست و برای من هم مهم است و وقتی ظاهر زندگی دیگران از زندگی من بهتراست احساس بدی دارم.
45) من در یک عادت بد غذایی یا آشامیدنی و...خود مثل نمک پاشیدن روی غذا یا خوردن مشروبات الکلی میگویم((حالا این یک بار هم بخورم چیزی نمیشه)). ((این یکبارم بخورم ، بعدش دیگه نمیخورم))یا((تفریحی قلیان یا سیگار میکشم))
46) واسه بالا کشیدن خودم لازم باشه ،روی دیگران پا میذارم
47) احساس میکنم که در حجم زیاد کارها و مسئولیت هاغرق شده ام و راه فراری ندارم.
48) تا از کاری لذت نبرم یا از آن خوشم نیاید انجامش نمیدهم.
49) در((نه گفتن)) دچارمشکل هستم و تحت تاثیر عواملی مثل رودرباسی ،ترس، خجالت ،کم رویی و... قرارمیگیرم.
50) برنامه ای برای فردایم در نظر میگیرم ولی فردا که میرسد همه یا بخشی از آن هارا بخاطر نمی آورم.